7مطلب خوب که تاریخ مصرف نداره!
سکوت همیشه به معنی رضایت نیست عزیز جان...
.یه دقیقه دستت رو از رو دهنم بردار تا بشنوی!گریه نمی کنم یک چیزی رفته توی چشمم!
به گمانم ...
یک خاطره است
علی چپ
راست می گفت
این روزها کوچه اش ظرفیت اینهمه متقاضی را ندارد باید بزرگراهش کرد !


فاحشه را خدا فاحشه نکرد ؛ آنان که در شهر نان قسمت می کنند ، او را لنگ نان گذاشته اند تا هر زمان که لنگ هم آغوشی ماندند ، او را به نانی بخرند
یک عمر به ما گفتند "بی بند و بار" نباشید
"بی بند و باری" بد است . . .
تازه فهمیده ایم تمام این مدت از ما می خواسته اند که همیشه "بندی به پایمان" باشد و "باری بر دوشمان" !
کدام آدم و حوا !؟
ما حاصل یک جهش در ژن های آفتاب پرست هستیم !.!.!
که اینگونه به سرعت رنگ عوض می کنیم . . .
این روزها به هر کی "بال و پر" بدی، "دم" در میاره
میگن زنها ونوسی اند و مردها مریخی....
اما بعضیا معلوم نیست از کدوم جهنم دره ای اومدن


خدایا… خسته ای؟
خوابت میاد؟ چایی بریزم؟
پرتغال پوست بکنم؟ تخمه میخوری؟
میخوای بری نیم ساعت بخوابی؟
لنگ بیارم شیشه جلو رو تمیز کنم؟
اینایی که من می بینیم، می بینی کلاً؟