خیار هلو و سیب جلوی شماست.بین این سه میوه کدام را انتخاب می کنید؟ (تمرکز کنید و جواب را در ذهن خود نگه دارید.حال ویژگیهای شخصیت خود را مطابق با جوابتان بیابید.)

جواب:

اگر شما خیار انتخاب کرده اید مشخص می شود شما فردی هستید که خیار دوست دارد.

اگر شما هلو را انتخاب کرده اید مشخص می شود شما فردی هستید که هلو را دوست دارد.

اگر شما سیب را انتخاب کرده اید مشخص می شود شما فردی هستید که سیب را دوست دارد.