زمانی‌، وقتی خیلی بچه بودم، باغ انار بزرگی داشتیم. تا جایی که یادمه، اواخر شهریور بود، همه فامیل اونجا جمع بودند. چون، وقت جمع کردن انارها رسیده بود.


فکر می کنم، حدود 8-9 سالم بود. اون روز تعداد زیادی از کارگران محلی در باغ ما جمع شده بودند تا برای برداشت انار به ما کمک کنند.