نمیدونم چرا این روزا اینقدر در مظان اتهام قرار میگیرم. هرجا اتفاقی میافته یه سرش به من وصل میشه. ظاهرا دچار اختلال چند شخصیتی یا multi personality disorder شدم٬ با پرسونال های متعدد و بعضا شرور! هر کدوم جایی یه افتضاح درست میکنه و آخر سر٬ کاسه کوزه ها سر این پرسونال از همه جا بیخبر٬ یعنی پزشک قانونی میشکنه. وقتی بهترین پرسونال این اختلال٬ همین پزشک قانونی باشه دیگه در نظر بگیرید بقیه ها سروته چه کرباسی هستن!