FPAA مخخف ( Filed Programmable Analog Array ) یک تراشه ی منطقی برنامه پذیر آنالوگ می باشد که می تواند برای انجام کاربردهای آنالوگ مختلف با استفاده از CAB ها و یک شبکه اتصال قابل برنامه ریزی به طرز خاصی آرایش داده شود و با استفاده از حافظه های روی تراشه برنامه ریزی شود . هر بلوک CAB می تواند تعدادی از کاربردهای پردازش سیگنال آنالوگ را انجام دهد . مانند : تقویت ، انتگرال گیری ، مشتق گیری ، جمع ف تفریق ، ضرب ، مقایسه ، لگاریتم و نمایی ، شبکه اتصال داخلی سیگنال ها را از یک بلوک CAB به بلوک دیگر و به بلوک های I/O ارتباط می دهد . سیمولاتور این نرم افزار به نام Anadigm Designer از وب سایت Anadigm�, The dpASP company به صورت رایگان قابل دانلود می باشد .
مجموعه مقالات پیش رو به ارائه آموزش هایی در مورد FPAA می پردازد . مجموعه فوق مشتمل بر ۵ عنوان مقاله آموزشی به زبان های انگلیسی و فارسی می باشد که عناوین آنها به شرح زیر است :
  • (Changing Trends with Field Programmable Analog Array (FPAA
  • FPAA for reconfigurable instantiation of continuous-time filters
  • FPAA چیست ؟
  • A Field-Programmable Analog Array
  • برد قابل برنامه ریزی با آرایش آنالوگ
دانلود فایل
111111111
پسورد: وبسایت تخصصی الکترو برق (بدون http)
منبع: سایت الکترو برق