هر نوع جابجائی در مقدار گرما مستلزم سپری شدن میزانی از زمان است. این موضوع در بحث ترمودینامیک و انتقال حرارت، معمولاً با جریانهای الکتریکی قابل مقایسه است. هنگام طراحی ماشین، درجه حرارت نقاط خیلی گرم آن محاسبه و مورد رسیدگی قرار می*گیرند. از آنجائیکه این نقاط در درون ماشین قرار گرفته*اند، توجه به یک الگو (مدل) بعنوان پخش فضائی درجه حرارت در داخل ماشین امری ضروری است .
بدلیل ساختمان نامتجانس در ماشینهای الکتریکی و شکل فیزیکی خاص عناصر متشکله آن، محاسبه تغییرات درجه حرارت در آنها کار بسیار دشواری است. امروزه در محاسبات، از روشهای شبیه*سازی استفاده می*شود و مطابق با سیستمهای مکانیکی دست به طرح سیستمهای الکتریکی می*زنند و مدار معادلی برای حالت پیچیده ترسیم می*گردد که از مقاومت*ها و منابع الکتریکی تشکیل شده است.
علاوه بر این، از روشهای محاسباتی مانند روش المان محدود و سایر روشهای محاسباتی نیز استفاده می*گردد. این روشها در تحلیل ساختار پیچیده ماشین کمک بسیار قدرتمندی بوده و نتایج مهمی را ارائه می*نمایند. در این مقاله، سعی در تشکیل یک مدل حرارتی برای یک ماشین رلوکتانسی سنکرون آزمایشگاهی می*شود همچنین چگونگی انجام تحلیل حرارتی با استفاده از روش المان محدود و نرم*افزار ANSYS نیز ارائه شده است.
مقاله تحلیل ماشین رلوکتانس سنکرون با نرم*افزار ANSYS مشتمل بر ۲۰ صفحه می باشد که توسط مجید اسمی جهرمی و هاشم اورعی از دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده است

دانلود فایل
111111111
پسورد: وبسایت تخصصی الکترو برق (بدون http)