حباب هوا: air bubble
تخلخل در بتن: honey comb
درز گیری: Sealing