در بخش انتخاب بهترین داور علیرضا فغانی از ایران در بین گزینه‌ها قرار داشت.