با بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، تمامی دستگاه های اجرایی موظفند ساعات کار ادارات شهر تهران را با رعایت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن و مصوبات هیئت محترم وزیران در سقف 44 ساعت در هفته تنظیم و اجرا کنند.


parsianforum