یک نمایش ضعیف از دو تیم و در پایان بازی این مردم و رسانه ها بودند که متهم شدند. آنها که گناه شان این است ؛ انتظار دیدن یک بازی زیبا. علی فتح الله زاده مدیر استقلال البته به هوادارانش حق می دهد که شاکی باشند اما باز هم از بازیکنانش دفاع می کند چون می گوید آنها می ترسند!