دوست دارم امشب بپرم روت و تا صبح همه جاتو بخورم!

.
.
.  
ارادتمند شما پشه!